Araştırdık! Devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Yaz mevsiminin gözdesi devremülkler, Türkiye’nin birçok noktasında satılıyor. Peki devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bir yanlışın içine düşmek istemiyorsanız haberimizi okuyun.

Araştırdık! Devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Özellikle yaz mevsiminde tercih edilen devremülkler, sahiplerine kendi evinde tatil yapmanın rahatlığını ve keyfini yaşatmalarıyla tanınıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde satışı yapılan devremülkler, ömür boyu yılın belirlenen tarih dilimlerinde tatil yapmak için ömür satın alınan mülklerdir. Devremülk süresi ise 7 ila 15 gün arasında değişmekte. Yani devremülk satın aldığınızda anlaşmanıza göre, isterseniz 7 isterseniz 10 ya da 15 günlük sürelerle oturma hakkına da sahip oluyorsunuz. Peki devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgileriniz tazelemeye ne dersiniz?

* Aksi resmi senetle kararlaştırılmadılça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenebilir,

*Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir,

*Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmeli,

*Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçebilir,

*Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir,

*Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmamalı,

*Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir,

*Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir,                                                           

*Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak  yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına sahiptir,

*Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir,

*Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur,

*Üzerinde devre mülk kakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, giderilmesini isteyemezler,

*Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır,

*Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır,

*Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde çözümlenir.