Dükkan kira sözleşmesi örneği 2015

Dükkan kira sözleşmesi örneği 2015 için haberimizi okuyun.

Dükkan kira sözleşmesi örneği 2015

Dükkan kira sözleşmesinde en önemli hususlardan biri, sözleşmede kiralananın cinsinin ‘dükkan’ olduğunun belirtilmesidir. Peki bir dükkan kira sözleşmesi örneği nasıldır?

Dükkan kira sözleşmesi örneği 2015:  

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayanın adı ve soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik Nosu

Kiralayanın Adresi

Kiraya verenin adresi

Kiracı

Kiracının tam adı ve soyadı

Kiracının T.C. Kimlik Nosu

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Aylık Kira Bedeli

Yıllık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

Genel Koşullar:

1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

Özel Koşullar:

1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

2. Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.

4. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.

5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.

6. Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.

8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.

9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı,  Ankara  mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..200….

Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                       Kiralayan:

(imza)                      (imza)                                                     (imza)

(isim)                       (isim)                                                        (isim)     

Öneri ve notlar:

1. Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb.

1. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,

2. Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması,

3. Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi,

4. Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,

5. Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi,

6. Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması,

7. Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,

8. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde Bulundurulması,

9. Sözleşme yapıldıktan sonra (daha  sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde,  ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması,

uygundur.

10. İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.

11. Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca   ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır.

12. Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır.