Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti Kanunu!

Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, Madde 8'de açıklanmıştır

Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti Kanunu!

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti kanununa değinmeden önce, emeklilerin emlak vergisi muafiyeti nasıl işlediğini ve nasıl ortaya çıktığına bakalım.

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi
Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi bir kalıp şeklinde olup, aşağıda belirtilen detaylar mutlaka yer almalıdır.

ADRES MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….
Belediyenin Adı : ………………………….
Mahallesi : ………………………….
Cadde ve Sokağı : …………………………..
Kapı ve Daire No : ………………………….

Pafta No
Ada No
Parsel No

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti kanunu
Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

Madde 8 – Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ilesahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30.7.2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.