2b başvuruları nereye

2b başvuruları nereye

2B başvuruları nereye yapılacak, gerekli belgeler neler gibi soruları yanıtladık.

2b başvuruları nereye

2B arazileri başvuruları ve gerekli belgeleri aşağıda yer alıyor; 2B başvuruları nereye yapılacak? İstanbul Defterdarlığı ile tüm Malmüdürlüklerine başvuru yapılabilecek. Başvuru sırasında gereken belgeler nelerdir?   - Başvuru dilekçesi, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - Başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz, - Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge, - Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği, - Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvafakat, - Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,   2B başvuru bedeli nereye yatırılacak? - Tüm Malmüdürlüklerine, - İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, - Ziraat Bankası tüm şubelerine; İnternet Şubesi '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı'na, - Vakıflar Bankası, Halk Bankası tüm şubelerine ...