Arnavutköy belediyesi ihale

Arnavutköy belediyesi ihale

Arnavutköy Belediyesi, Boyalık, Sazlıbosna ve Arnavutköy mahallelerinde bulunan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor

Arnavutköy belediyesi ihale

Arnavutköy Belediyesi, Boyalık, Sazlıbosna ve Arnavutköy mahallelerinde bulunan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık arsaların toplam muhammen bedeli 9 milyon 769 bin 361 TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 15 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00, 14:20 ve 14:40 saatlerinde Arnavutköy Belediyesi Encümen Odası'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 200 TL karşılığında Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.  Arnavutköy Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan;  A) Gerçek kişilerden: 1- İkametgâh belgesi, 2- Nüfus cüzdan sureti, 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu 5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,  6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) B) Tüzel Kişilerden: 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)  3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu 5-...