Büyükçekmece taşınmaz ihalesi

Büyükçekmece taşınmaz ihalesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Büyükçekmece'de bulunan taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkardı

Büyükçekmece taşınmaz ihalesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Büyükçekmece'de yer alan taşınmazlarını, 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkardı.  İhale detayları 1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi, e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) j- Yer görme belgesi (idare v...