Çukurova belediyesi ihale

Çukurova belediyesi ihale

Çukurova Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazları satışa çıkarıyor.

Çukurova belediyesi ihale

Mülkiyeti Çukurova Belediyesine ait olan, K.Ocağı Mahallesinde yer alan, 7811 adada bulunan toplam 3 arsayı ihale yolu ile satacak. İhale detayları İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.  Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. İsteklilerden istenen belgeler; a) Teklif mektubu  b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi) e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname, f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri  g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.  İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden iti...