Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan 9 adet taşınmaz 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde satışa çıkıyor

Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan 9 adet taşınmaz 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde satışa çıkıyor. İhale şartnamesi 250 TL karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Alım-Satım Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.  Söz konusu satış ihalesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunda ayrı ayrı yapılacak.  İhaleye girebilme şartları  Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A) İÇ ZARF İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif Mektubu, b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. C) DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıld...