Gaziantep akaryakıt istasyonu ihalesi

Gaziantep akaryakıt istasyonu ihalesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük Mahallesinde akaryakıt ve LPG İstasyonunu ihale yoluyla satışa çıkardı

Gaziantep akaryakıt istasyonu ihalesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük Mahallesi’nde kayıtlı, 22K-3c Pafta, 5776 Ada, 1 Parsel'de yer alan 3.091.53 metrekare büyüklüğünde Akaryakıy-LPG İstasyonu'nu toplam muhammen bedeli 14.684.767,50.- TL'den ihale ediyor. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak. İhale şartnamesinin teminini bedeli olan 250,00.- TL, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edilebiliyor. İhale detayları GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir. 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerin ihalesi 11 KASIM 2015 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapıla...