İmar yönetmeliği 2015

İmar yönetmeliği 2015

İmar Yönetmeliği 3 Mayıs 1985 günü kabul edilmiş olup, 9 Mayıs 1985 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

İmar yönetmeliği 2015

İmar Yönetmeliği 3 Mayıs 1985 günü kabul edilmiş olup, 9 Mayıs 1985 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yerleşme yerlerini kapsayan İmar Yönetmeliği oldukça kapsamlıdır. İmar Yönetmeliği’nin ilk maddesine göre yönetmelik şu şekilde tanımlanmıştır: Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.  İmar Yönetmeliği 3’ncü Maddeye göre; Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. İmar Yönetmeliği! 6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: Madde 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Genel esas: Madde 3 – Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. İstisnalar: Madde 4 – 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Y&o...