Radyo ve televizyon üst kurulu gayrimenkul ihalesi

Radyo ve televizyon üst kurulu gayrimenkul ihalesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Beykoz Kanlıca'da 2 adet gayrimenkulün satışı için ihale yoluna gidiyor

Radyo ve televizyon üst kurulu gayrimenkul ihalesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Beykoz Kanlıca'da 2 adet gayrimenkulün satışı için ihale yoluna gitti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun satacağı gayrimenkuller İstanbul Beykoz Kanlıca Mahallesi Fikirtepe Sokağı Kanlıca Çubuklu Yolu'ndaki 19 Pafta 118/6 Parsel'de yer alan 178 metrekare büyüklüğünde 3+1 ve 4+1 daire özelliği taşıyor. İhale detayları Madde: 2 - Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 18 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14:00’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır. Madde: 3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla) A) Gerçek Kişilerden; 1 - Tebligat için adres beyanı. 2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. 3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. B) Tüzel Kişilerden; 1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2 - Tebligat için adres beyanı. 3 - Noter tasdikli imza beyannamesi. 4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel ...