Aidat gecikme cezası oranı azami

Aidat gecikme cezası oranı azami

Apartman aidatı ile ilgili tüm detayları haberimiz detayından görebilirsiniz

Aidat gecikme cezası oranı azami

Apartman aidatı; her ay kiracı ve ev sahipleri tarafından, ortak kullanım alanlarının bakımı ve yapımı için kullanılmak üzere toplanan ücrettir. Kat Mülkiyeti Kanunu içerisinde apartman aidatı hakkında birçok madde yer almakta olup, aidat gecikme cezası, aidat ödenmeme durumunda yapılacaklar, aidat ödeme hakları gibi birçok konuda detaylar yer alıyor.Aidat gecikme cezası nedir?Kanunun 25. maddesine göre; Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.İşte Apartman aidatları kanunu!III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir sure...