Biga belediyesi

Biga belediyesi

Mülkiyeti Biga Belediyesine ait olan Hamdibey Mahallesinde yer alan gayrimenkul 1 Haziran 2017 tarihinde satışa çıkıyor

Biga belediyesi

Mülkiyeti Biga Belediyesine ait olan Hamdibey Mahallesinde yer alan gayrimenkul 1 Haziran 2017 tarihinde satışa çıkıyor.  Söz konusu gayrimenkul ihalesi 1 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00'da başlamak üzere Belediyede encümen huzurunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinden 1.000 TL bedel karşılığında satın alınabilir.  İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler a - İkametgah belgesi, b - Nüfus Cüzdan örneği, c - Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname, d - Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi), e - Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, f - Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri, g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu, h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı. ...