Bina ihalesi

Bina ihalesi

Trabzon Sürmene Belediyesi, Çamburnu'nda yer alan arsa ve 4 adet binayı satışa çıkarıyor

Bina ihalesi

Trabzon Sürmene Belediyesi, Çamburnu'nda yer alan arsa ve 4 adet binayı satışa çıkarıyor.  Muhammen bedeli KDV harç 2 milyon 200 bin TL olan arsa ve binaların ihalesi 8 Aralık 2016 tarihinde saat 10:00'da Sürmene Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden görülebilir ya da 50 TL karşılığında satın alınabilir. Sürmene Belediyesi satılık arsa ve bina ihalesine katılacaklardan istenen belgeler; - 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, - Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus), - İmza sirküleri (Noter onaylı) - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,  - Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname, - Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, - İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), - Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi, - İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,  - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır), - Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz, - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,  - Belediyeden borcu yoktur yazısı. ...