Edirne arsa ihalesi

Edirne arsa ihalesi

Edirne’nin Merkez Kemalköy Mevkii’nde yer alan 7 arsa satışa çıkarıldı. İşte detaylar.

Edirne arsa ihalesi

Edirne Belediye Başkanlığı, kentin Merkez Kemalköy Mevkii'nde yer alan 7 arsayı satma kararı aldı. Arsaların toplam bedeli 1 milyon 949 bin lira. İhale 19 Ocak 2016 tarihinde yapılacak Konu ile ilgili belediye açıklaması şöyle: TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Edirne Belediye Başkanlığından: 1 - Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır. Malik: Edirne Belediyesi 2 - Toplam Tahmini Satış Bedeli K.D.V hariç 1.949.000,00 TL olup, toplam Geçici Teminatı 58.470,00 TL’dir. Taşınmazların satışları ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. (vergi, resim, harç, Katma Değer Vergisi vb.) 1. Maddede özellikleri belirtilen taşınmazların müşterek satışı yapılacaktır. Talipliler 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunda tekliflerini her parsel için ayrı ayrı yazmak suretiyle K.D.V. hariç toplam bedel üzerinden verecekler, ayrıca şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirteceklerdir. 3 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti. b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2015 yılı vizeli) c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge. d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı) f) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimla...