Emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Emlak Vergisi Muafiyeti Kanunu güncel durumuna haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Daimi muaflıklar: Madde 4 – (Değişik birinci fıkra : 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994  tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve  (z) fıkraları için  kiraya verilmeme şartı  aranmaz.) (2) (3)(4) (1)  Bu fıkrada yer alan “müşterek mülkiyet” ve “iştirak halinde mülkiyette” ibareleri 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla sırasıyla “paylı mülkiyet” ve “elbirliği mülkiyette” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2)  Bu fıkrada yer alan; "(a),(b) ve (s)" ibaresi, 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile  "(a),(b), (s) ve (y)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu fıkrada yer alan” kiraya verilmemek şartıyla ”ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle “ kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(a), (b), (s) ve (y)” ibaresi “(a), (b), (s), (y) ve (z)” şeklinde değiştirilmiştir. a) (Değişik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; (1) b) (Değişik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait; aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları; bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı dura...