Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa

Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 17 adet arsayı 25 Mayıs 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıyor.

Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 17 adet arsayı 25 Mayıs 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık arsa ihalesi 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'da kapalı teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek. İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.) İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar 1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak. 3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek. 4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi. 5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. 6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 11 - İdare ihaleyi yapıp y...