Gaziantep büyükşehir belediyesi satılık arsa

Gaziantep büyükşehir belediyesi satılık arsa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil'de bulunan 7 adet arsasını satışa çıkarıyor

Gaziantep büyükşehir belediyesi satılık arsa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil'de bulunan 7 adet arsasını satışa çıkarıyor.  Satışa söz konusu satılık arsalar 15 Temmuz ve Güvenevler mahallelerinde yer alıyor. Arsaların ihalesi ise 30 Kasım 2016, 2 Aralık 2016 ve 6 Aralık 2016 tarihlerinde saat 15:00'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesine katılmak isteyenlerden istenen belgeler;  a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge  c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname  d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi  f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı) g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir  h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. ...