Gaziosmanpaşa belediyesi satılık arsa ihalesi

Gaziosmanpaşa belediyesi satılık arsa ihalesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Merkez Mahallesi Hastane Sokak'ta yer alan arsasını 14 Şubat 2017 tarihinde satışa çıkarıyor

Gaziosmanpaşa belediyesi satılık arsa ihalesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Merkez Mahallesi Hastane Sokak'ta yer alan arsasını 14 Şubat 2017 tarihinde satışa çıkarıyor.  Muhammen bedeli 8 milyon 700 bin TL olan satılık arsa ihalesi 14 Şubat 2017 tarihinde saat 14:30'da gerçekleşecek. İhale, Gaziosmanpaşa Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilirler.  Gaziosmanpaşa Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  a) Teklif Mektubunu havi iç zarf b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek, c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü, e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak, g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması, i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, ida...