İhtarname

İhtarname

Kira sözleşmesi biten fakat evi tahliye etmeyen kiracınıza ihtarname mi göndermek istiyorsunuz? İhtarname örneğine buradan ulaşabilirsiniz

İhtarname

Kira sözleşmesi biten fakat evi tahliye etmeyen kiracınıza ihtarname mi göndermek istiyorsunuz? İhtarname örneğine buradan ulaşabilirsiniz.İhtarname örneği...... NOTERLİĞİ'NEİHTAR EDEN: ........ (T.C Kimlik No:.........)ADRES.......................................KONU: Kira sözleşmesinin ../20... itibari ile yenilenmeyeceği ve bu tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.Sayın Muhatap;Maliki bulunduğum................adresindeki gayrimenkulde, ../20... başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağım hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan ../20... tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim.../20...İhtar EdenAdı ve SoyadıİmzaSAYIN NOTER;İhtarnamenin birer suretlerinin muhataplara teblii ile bir suretinin noterliğinizde saklanmasını, bir suretinin de tarafımıza iadesini talep ederim....