İnşaat sözleşme örnekleri

İnşaat sözleşme örnekleri

İnşaat sözleşme örnekleri haberimizde yer alıyor.

İnşaat sözleşme örnekleri

İnşaat sözleşme örnekleri: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Bir taraftan ..... ili, ....... İlçesi, ........ Mahallesi, ..... Sokağında kain imarın ... ada, .... parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ............ ile diğer taraftan müteahhitler ...................... arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak anılacaklardır. 1- Konu: Sözleşmenin konusu, imarın ....... ada, ....... parselinde mevcut üç katlı betonarme binanın müteahhit tarafından yıkılması, yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni bir binanın yine müteahhit tarafından inşasıdır. Yapılacak binada dört mağaza ve apartman girişini havi bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı dört ticari depoyu havi birinci bodrum kat, kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş normal kat olacaktır. Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veya ikinci bodrum katta yapılacaktır. 2- Yer Teslimi: Taşınmaz müteahhide mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir. 3- İnşaatın Niteliği: İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır. 4- Binanın Bölüşülmesi: Yapılacak bina mal sahibi ve müteahhit arasında yarı yarıya bölüşülecektir. Bu bölüşmede iki mağaza ile üzerine isabet edecek 5 daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üzerine isabet edecek 5 daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olacaktır. Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır. 5- Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta sorumluluk: Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ö...