İstimlak kanunu

İstimlak kanunu

Bir şahsa ait olan taşınmazların bedelini peşin ödenmesi durumunda kamulaştırılmasına istimlak denir

İstimlak kanunu

İstimlak; kamulaştırmadır. Kamu çıkarları düşünülerek özel mülklere bedeli ödenmesi karşılığıyla özel mülke el konulmasıdır. Kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler istimlak yapabilir. 4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu istimlakin nasıl yapılacağını göstermek amacıyla düzenlenmiş olup, belediyeler, imar planları doğrultusunda park, yol, Metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanlarının genişlemesi için yapar.İstimlak aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır:- Yatırımcı Müdürlüğün Başkanlık Onaylı İstimlak Ön Onay Föyü ile İmar Planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespiti yapılır.- 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari istimlak şerhi işlettirilir.- Tapu Sicil Müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı İstimlak Kanunun 8. maddesine göre belediye bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır.- Gayrimenkul sahipleri ile önce uzlaşma yoluna gidilir ve uzlaşma sağlanması/sağlanamaması durumu tutanak ile tespit edilir.- Uzlaşma Tutanağında belirlenen bedelin ödeneği Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, Belediye Encümeninden, satın alınması hususunda Encümen kararı alınır.4650 sayılı Kanuna göre; istimlak işleminin yapılacağı gayrimenkul hak sahibine gönderilecek tebliğinde yer alan maddeler ise şöyledir:- Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,- Malik veya maliklerin ad ve soyadları,- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,- 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idarî yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,- 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamula...