Kağıthane satılık arsa

Kağıthane satılık arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki arsasını satışa çıkarıyor

Kağıthane satılık arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki arsasını satışa çıkarıyor.  Muhammen bedeli 1 milyon 610 bin 400 TL olan satılık arsa ihalesi 11 Ocak 2017 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Mesken Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak görülebilir ya da 500 TL karşılığında satın alınabilir.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane'de satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyann...