Kahramanmaraş türkoğlu belediyesi

Kahramanmaraş türkoğlu belediyesi

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan konut ve işyerlerini satışa çıkarıyor

Kahramanmaraş türkoğlu belediyesi

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan konut ve işyerlerini satışa çıkarıyor.  Satılık konut ve işyerlerinin 4 adeti Gaziler, 5 adeti Fatih, 3 adeti ise Beyoğlu Mahallesinde yer alıyor. Söz konusu ihalelerin bir kısmı 8 Mart 2017 tarihinde saat 10:00'dan, diğer kısmı ise 9 Mart 2017 tarihinde saat 10:00'dan itibaren başlayarak Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50 TL karşılığında alınabilir.  İhaleye girmek isteyenlerden istenen belgeler şöyle: A- Gerçek kişi olması halinde; a. Tebligat için adres beyanı, b. Noter tasdikli imza beyannamesi, c. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. B- Tüzel kişi olması halinde; a. Tebligat için adres beyanı, b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. ...