Kayseri büyükşehir belediyesi

Kayseri büyükşehir belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Doğu garajı içerisinde bulunan 180 adet dükkanı kapaı teklif usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verecek

Kayseri büyükşehir belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Doğu garajı içerisinde bulunan 180 adet dükkanı kapalı teklif usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verecek. Söz konusu kiralık dükkan ihalesi 22 Şubat 2017 tarihinde saat 14:00'da Belediye Encümen Salonunda gerçekleşecek.  İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler şöyle;  İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. d - Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. ...