Kentsel dönüşüm kanunu amacı

Kentsel dönüşüm kanunu amacı

Önceliği deprem ve çarpık kentleşmenin verdiği zararı en aza indirin kentsel dönüşüm projeleri, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında değerlendiriliyor

Kentsel dönüşüm kanunu amacı

Kentsel dönüşüm; önceliği depreme dayanıklı olmayan yapıları yenileme ya da yeniden inşa etme olmakla beraber, kaçak yapıları ve çarpık kentleşmeyi düzenlemektir. Konut ihtiyacı büyük şehirlere 1960’lı yıllarda göçün artması ile başlamış olup, kaçak yapılaşma bu şekilde başlamış ve devam etmiştir. 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında ise kentsel dönüşüm gündeme gelmiş ve 2012 yılında bu proje tamamlanıp, hayata geçirilmiştir. Türkiye genelinde ilk etapta 58 ilde 127 belediye ile 135 ayrı kentsel dönüşüm projesi yürüten TOKİ, 6.5 milyon konutun yapılacağını açıkladı.Kentsel dönüşüm projesi amacı- Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek, - Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek, - Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak, - Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemek, - Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirilme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak. 6306 SAYILI KANUN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6306Kabul Tarihi : 16/5/2012Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31 /5/2012 Sayı : 28309Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜMAmaç ve TanımlarAmaçMADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. TanımlarMADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar d...