Kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği

Kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği

Haberimizde kiracı teslim tesellüm örneğini görebilirsiniz. Söz konusu bu tutanak, kiracı evi boşaltırken imzalanıyor.

Kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği

Kiracı teslim tesellüm tutanağı, kiracı evi boşaltırken imzalanmakta. Bu belgede kiracının ev sahibi ile birlikte anahtar teslimini gerçekleştirdiği belirtiliyor ve durum yasal bir zemine oturtulmuş oluyor.   Peki bir kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği nasıl olur? T.C. …………………… KAYMAKAMLIĞI …………………… MÜFTÜLÜĞÜ  ....../2015 TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI KİRACININ Adı, Soyadı veya Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adresi TAPU BİLGİLERİ 1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı 2. Tapuda kayıtlı olduğu Pafta, Ada, Parsel Cilt, Sahife ve Sıra No Tapu tarihi 3. Cinsi ve yüzölçümü 4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu KİRA SÖZLEŞMESİNİN  1. Tarihi 2. Süresi Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir. Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2015 Saat: ……  Müftülük Görevlisi  İsim / İmza Kiracı               ...