Konut kredisi sözleşmesi

Konut kredisi sözleşmesi

Bankaların konut kredisi kullandırdıkları müşteriyle konut kredisi sözleşmesi yapmaları şart. Peki bir konut kredisi sözleşmesinde mutlaka olması gereken maddeler nelerdir? Sözleşmede hangi hususlara dikkat edilmelidir? İşte yanıtı.

Konut kredisi sözleşmesi

Konut kredisi kullanan kişilerle bankalar arasında konut kredisi sözleşmesi imzalandığını hepimiz biliyoruz. Asıl merak edilen konu, bu sözleşmenin içeriğinin nasıl olması gerektiği. Bir konut kredisi sözleşmesi nasıl yazılmalıdır, içeriğinde mutlak surette olması gereken hususlar nelerdir?   Konut kredisi sözleşmesi nasıl yazılır? Öncelikle konut kredisi sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gerektiğini belirtelim. Peki sözleşme nasıl yazılmalıdır? *Sözleşme en az iki punto büyüklüğünde, *Anlaşılır bir dilde, *Açık ve okunabilir bir şekilde yazılması gerekir. *Ayrıca sözleşmenin bir örneğinin de müşteriye verilmesi zorunludur.   Konut kredisi sözleşmesi için zorunlu içerikler de şöyledir: “(1) Konut finansmanı sözleşmesinin; sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerine göre, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e), (ı), (j), (k) bentleri ve (l) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (m) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan bilgiler hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte aşağıda belirtilen hususları içermesi zorunludur: a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa telefon numarası ile diğer iletişim bilgileri, b) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı, c) Kredi alınmasına ilişkin şartlar, ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin genel bilgi, d) Konut finansmanı sözleşmesinin bağlı kredi şeklinde olması halinde 15 inci maddede yer alan tüketicinin haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgi, e) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi, f) Temerrüt hali de d...