Konya büyükşehir belediyesi

Konya büyükşehir belediyesi

Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan gayrimenkul 21 Şubat 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır

Konya büyükşehir belediyesi

Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan gayrimenkul 21 Şubat 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.  İhaleye katılacak olan isteklilerin, 21.02.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Söz konusu satılık gayrimenkul ihalesine katılacaklardan istenen belgeler şöyle;  6.1. Dilekçe, 6.2. Tebligat için adres beyanı, 6.3. Gerçek kişi olması halinde: 6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 6.3.2. İmza beyannamesi, 6.4. Tüzel kişi olması halinde: 6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, 6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, 6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri, 6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, 6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, 6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limi...