Mera kentsel dönüşüm kararı

Mera kentsel dönüşüm kararı

Mera ve yaylakların, kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edilerek kentsel dönüşüme açılmasını içeren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliği 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Mera kentsel dönüşüm kararı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mera ve yaylakların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve imara açılmasına olanak tanıyan yönetmeliği 30 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eski yönetmeliğin meraların tahsisini düzenleyen 8. maddesine eklemeler içeren yönetmelikle birlikte meraların "ot bedelini" ödeyen firmalara, kentsel dönüşüm projeleri için arazi tahsisi gerçekleştirilmesinin de önü açılacak.  Mera Yönetmeliğinin eski ve yeni 8. maddesi ne diyor? Eski Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesinde kadimden bu yana mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan arazilerin ihtiyaç fazlasının talep edilmesi durumunda hayvancılıkla uğraşan halka ihale yoluyla tahsisine öncelik tanınıyordu. İlgili madde, bu tahsislerin 25 yıl için yapılabileceğin ve arazinin yalnızca hayvancılık amacıyla kullanımı koşulunu da hükme bağlıyordu.      Yeni düzenleme ile birlikte yirmi yıllık ot gelirinin yatırılması koşuluyla mera ve yaylak arazilerinin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinin önü de açılmış oldu. Yeni maddede, mera, yaylak ve kışlarlarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığından Bakanlar Kurulu kararından önce oluşabilceek kamu zararını önlemek adına gelişim proje alanı olarak ilanı düşünülen alanın 1/5000 ölçekli haritası ve Mera Komisyonuna başvurularak uygun görüş alınması kararına varıldı. Yeni düzenleme ne getiriyor? Konuyla ilgili olarak alınan kararlar şöyle özetlendi: Tahsis amacı değişiklik müracaatlarındaşu belgelere ihtiyaç bulunacak: Bakanlar Kurulu karar ve kentsel gelişim alanı krokisi, belediye meclis kararı, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içinde kalan taşınmazların, ve çevre ...