Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan restoranı restorasyon karşılığında kiraya verecek

Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan restoranı restorasyon karşılığında kiraya verecek.  Söz konusu ihale 12 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00'da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000 TL karşılığında temin edilebilir.  İhaleye katılacaklardan istenen belgeler A. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 9- 11- 14- 15- 16-17-18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yap...