Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu'da yer alan AVM'yi 36 milyon TL'ye satışa çıkardı

Ordu büyükşehir belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu'da yer alan AVM'yi 36 milyon TL'ye satışa çıkardı.  Altınordu Bahçelievler'de yer alan AVM 10 bin 306 metrekare kullanım alanına sahip. AVM için 36 milyon TL isteniyor. Söz konusu satılık AVM ihalesi 16 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00'da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.  İhale şartmanesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL bedelle satın alınabilir.  Ordu Büyükşehir Belediyesi satılık AVM ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  Gerçek Kişiler: 1) Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2) Nüfus kayıt örneği. 3) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 5) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 6) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8) İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9) Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.  11) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı...