Ormaniye il özel idaresi

Ormaniye il özel idaresi

Osmaniye İl Özel İdaresi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2 adet arsasını satışa çıkarıyor

Ormaniye il özel idaresi

Osmaniye İl Özel İdaresi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2 adet arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsaların ihalesi 9 Kasım 2016 tarihinde saat 15:00 ile 15:15 saatleri arasında gerçekleşecek.  Osmaniye İl Özel İdaresi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  1 - Gerçek Kişilerin; a - Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b - İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi. c - Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, d - İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, e - Tebligat için adres beyanı, f - Yer görme belgesi g - İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu, 2 - Özel hukuk tüzel kişilerin; a - 2015 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, b - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, c - Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g bentlerinde istenilen belgeleri, d - İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmani...