Pendik belediyesi arsa ihalesi

Pendik belediyesi arsa ihalesi

Pendik Belediyesi, Şeyhli bölgesinde bulunan arsasını satışa çıkarma kararı aldı.

Pendik belediyesi arsa ihalesi

Pendik Belediyesi, Şeyhli'de yer alan arsasını ihale yoluyla satacak. 2 milyon 326 bin liralık satış bedeline sahip arsa, Özel Eğitim Tesisi Alanı imarlı. Konu ile ilgili belediye açıklaması şöyle: Pendik Belediyesinden: 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir. Bölge:Şeyhli Ada:9045 Parsel:9 Parsel Alanı (m²):1.551,02 İmar Durumu:Özel Eğitim Tesisi Alanı Muhammen Bedeli:2.326.530,00.- (ikimilyonüçyüzyirmialtıbin beşyüzotuz TL) Geçici Teminat:69.796,00- (altmışdokuzbinyediyüz doksanaltı TL) İhale Gün ve Saati:17.03.2016 Perşembe Saat: 10.00  2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Özel Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır. Özel Eğitim Tesisi alanlarında avan projeye göre uygulama yapılacak olup, E: 2,00’dır. Özel Eğitim Tesisi alanında otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması durumunda iskan edilen 1 bodrum kat emsale dahil değildir. 3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 - İkametgah belgesi, 2 - Nüfus cüzdan sureti, 3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu...