Plansız alanlar imar yönetmeliği

Plansız alanlar imar yönetmeliği

1985 yılından bu yana geçerliliğini koruyan plansız alanlar imar yönetmeliği için tıklayın.

Plansız alanlar imar yönetmeliği

Türkiye’deki plansız alanlar imar yönetmeliği, 2 Kasım 1985 tarihinde yürürlüğe girdi ve o tarihten bu yana geçerliliğini koruyor. Planı olmayan bölgelerdeki yapılaşmaları kapsayan yönetmeliğin tam metnini sizin için bulduk. İşte plansız alanlar imar yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Kapsam Madde 2- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmelik hükümleri; 1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde, 2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında, 3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında, 4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır. Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar Madde 3- (Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/9/1999-23804) 2 nci maddede sayılan alanların onaylı bir çevre düzeni planı kapsamında kalması halinde, çevre düzeni planı kararlarına uyulur. İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır: 1) Yerleşik alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır. 2) Yerleşme alanı: İmar plânı sınırı i&cce...