Sarıyer istinye metro hattı durakları

Sarıyer istinye metro hattı durakları

Boğaz’ın yeni metro projesi Sarıyer-Ayazağa-İstinye metrosunun hizmet alımı ihalesi 24 Kasım 2014’te yapılacak.

Sarıyer istinye metro hattı durakları

İstanbul’un yeni metro projelerinden biri olan Sarıyer-Ayazağa-İstinye metro hattı için start verildi. Projenin hizmet alımı ihalesi 24 Kasım 2014 tarihinde saat 10.30’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No:62 Merter-Güngören’de gerçekleştirilecek. İşe başlama tarihinden itibaren 240 günde tamamlanması planlanan Sarıyer İstinye metro hattının toplam uzunluğu 8 kilometre olacak. Yenikapı’dan Maslak’a kadar uzanacak hat, Seyrantepe'den gelerek Ayazağa'nın içinden geçerek, İstanbul Teknik Üniversitesi istasyonuna ulaşacak. Daha sonra İstinye Park AVM ve İMKB'nin yanından geçecek Sarıyer-İstinye metro hattı, İstinye'ye ulaşacak.Sarıyer-İstinye metrosunun ihalesine katılma şartları ve istenen belgeler ise şöyle;Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.İhale konusu işin alt yüklenici...