Satılık arsa ihalesi

Satılık arsa ihalesi

Erzincan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 1 adet arsayı 4 milyon 447 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor

Satılık arsa ihalesi

Erzincan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 1 adet arsayı 4 milyon 447 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi 28 Şubat 2017 tarihinde saat 13:00'da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı odasında gerçekleşecek. İhale şartnamesi İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500 TL bedel karşılığında alınabilir.  Erzincan Belediyesi satılık arsa ihalesine katılmak isteyenlerden istenen belgeler;  1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı. 2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi. 3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi. a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına k...