Satılık arsa ihalesi

Satılık arsa ihalesi

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan Mornik Mahallesinde bulunan arsa 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'da ihaleye çıkıyor

Satılık arsa ihalesi

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan Mornik Mahallesinde bulunan arsa 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'da ihaleye çıkıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100 TL bedel karşılığında Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilebilir.  İhaleye katılmak isteyenlerde aranan şartlar 4.1. Kanuni ikametgahı olması, 4.2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için) 4.3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindek...