Satılık arsa ihalesi

Satılık arsa ihalesi

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmir Torbalı ve Menemen'de yer alan arsa ve tarlasını satışa çıkarıyor

Satılık arsa ihalesi

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmir Torbalı ve Menemen'de yer alan arsa ve tarlasını satışa çıkarıyor.  İzmir Torbalı Yazıbaşı Mahallesi'nde yer alan ham toprak tarla zeytinlik açık teklif usulü ile 2 milyon 330 bin TL tahmini satış bedeliyle 10 Nisan 2017 saat 16:00'da, İzmir Menemen Ulukent Mahallesi'nde yer alan arsa ise açık teklif usulü, 4 milyon 309 bin TL bedel ile 11 Nisan 2017 tarihi saat 10:00'da ihaleye çıkıyor.  İhalesi yapılacak taşınmaza ait şartname ve ekleri ilgili Müdürlüklerde ücretsiz olarak görülebilir.   İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. a) Yasal yerleşim yeri belgesi, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası, d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını ...