Satılık işyeri ihalesi

Satılık işyeri ihalesi

Kütahya Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan işyerini 16 Ocak 2017 tarihinde kapalı teklif usulü satışa çıkarıyor

Satılık işyeri ihalesi

Kütahya Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan işyerini 16 Ocak 2017 tarihinde kapalı teklif usulü satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık işyeri ihalesi 27 Ocak 2017 tarihinde saat 15:15'te Kütahya Belediyesi 5. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.  Muhammen bedeli 3 milyon TL olan işyerinin geçici teminat bedeli 90 bin TL olarak belirlendi.  Kütahya Belediyesi satılık işyeri ihalesine katılacaklardan istenen belgeler şöyle;  4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı, 4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2014 tarihinden İhale tarihine kadar) 4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü, 4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir. 4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince listede 1 sıra numaralı taşınmaz ile ilgili olarak; 4.8.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz. 4.8.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılac...