Sivil toplum kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları

Aralarında TMMOB'nin de bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları, TBMM gündemindeki 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' ile ilgili düzenlemenin 'umulan' sonuçları almada yeterli olamayacağını açıkladı

Sivil toplum kuruluşları

DİSK, KESK, TMMOB veTTB, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde kabul edilen "2014-2018 Politika Belgesi ve Eylem Planı" ile TBMM gündeminde bulunan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" üzerine bir basın toplantısı düzenledi.TMMOB'de 25 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan katıldı. Toplantıda dört örgüt adına ortak metni Mehmet Torun okudu.İş cinayetleri bu düzenlemeyle önlenemezTorun tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, "ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak" üzere 2005 yılında kurulmuştur.Bu doğrultuda görevi gereği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla politika belgesi ve eylem planı hazırlamakta ve tavsiye etmektedir. Konsey, daha önce 2006-2008 ve 2009-2013 dönemleri Ulusal Eylem Planları hazırlamış, şimdi de 2014-2018 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, 22 Aralık 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Hazırlanan bu planın sorunları çözmeyeceğini dile getiren örgütlerimiz, taleplerimizin dikkate alınmasını, aksi halde böyle bir sorumluluğu alamayacağımızı belirtmesine karşın taleplerimiz kabul edilmediği için yapılan oylama protesto edilerek salondan çıkılmıştır.Kabul edilen eylem planı sorunu çözemezKabul edilen eylem planının iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltması mümkün gözükmemektedir. Çünkü; iş kazalarının temel nedenlerinin başında bilgi ve teknoloji üretemeyen ülkemiz sisteminin, dünya piyasaları ile rekabet edebilmenin en kolay yolu olarak, ucuz ve güvencesiz emek üzerinden üretim yaptırmayı model olarak benimsemesi gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de u...