Tapu harçları 2013

Tapu harçları 2013

Konut alım-satımında ödenmesi gereken tapu harçları neye göre ve nasıl hesaplanıyor? Konuyu ilgili kanun hükümleri ile açıkladık.

Tapu harçları 2013

Konut alacak veya satacakların ödemekle zorunlu oldukları tapu harçları, hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Peki bu harçlar yıllara göre nasıl bir seyir izledi dersiniz?2012 yılında tapu harçları, konut bedelinin binde 33’ü oranında ödenirken, bu tutarı gerek alıcı gerekse satıcı karşılıyordu. 2013 yılında ise söz konusu bu oran binde 20’ye düşürülmüştü. 2014 yılında da tapu harçları, konut bedelinin yine binde 20’si oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmeye başlandı. Önceden belirtilen tapu müdürlükleriyle anlaşmalı bankalara ödenen tapu harçlarının da yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği şöyle;Tapu harç oranı 2014a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere  Emlak  vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için BİNDE 20 ödenir.c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen  zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ib...