Tapu harçları

Tapu harçları

Tapu harcı oranı ve tapu harcı ödemeleri ile ilgili tüm detayları haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

Tapu harçları

Tapu harcı; bir tür vergidir. Konut, arsa, dükkan ya da tarla gibi gayrimenkullerin tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü sunduğu hizmet karşılığında tapu alım satım harcı talep ediyor. Tapu alım satım harcı gayrimenkul ya da taşınmaz alım satımında yapılan tapu hizmetinin karşılığı hizmeti alan kişiler tarafından ödeniyor.Tapu harcı ne kadar?2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ile Damga Vergilerinin yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) 28867 Mükerrer sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edildi. Tespit edilen bu tutarlar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanıyor.Tapu Harcı nasıl hesaplanıyor?İşte cevabı burada!Tapu harç oranı ne kadar?a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere Emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için BİNDE 20 ödenir.c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) G...