Tapu iptal davası şartları

Tapu iptal davası şartları

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptal davası dilekçe örneği haberimizde yer alıyor...

Tapu iptal davası şartları

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptal davası dilekçe örneği haberimizde yer alıyor... Tapu iptal davasının açılabilmesi için haklı sebeplerin bulunması gerekiyor. Tapu iptal davası şartları;  * Bir tescil veya, * Tescilin tadili veya, * Terkini ile bir ayni hakları zedelenmiş olması gerekiyor. Tapu iptal davası dilekçe örneği  ..... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU: Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir. DAVA DEĞERİ       : … TL AÇIKLAMALAR: 1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur. 2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler. HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller. SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranınd...