Toki büyükdere projeleri

Toki büyükdere projeleri

İstanbul Zincirlikuyu'da Zorlu Center ile Garanti Bankası arasında yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki askeri lojmanları TOKİ'ye devrediliyor

Toki büyükdere projeleri

İstanbul Zincirlikuyu'da Zorlu Center ile Garanti Bankası arasında yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerinde konumlanan dört askeri lojmanın boşaltılması kararı verildi. Değerli arazi TOKİ'ye devredilecek.Gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edilecekŞehir merkezlerinde yer alan kamu lojmanlarının TOKİ'ye devredilmesi hamlesinin son halkası Büyükdere Caddesi'nde yer alan 4 askeri lojman oldu. 1970'li yıllarda kurulan lojmanlar, 20 bin metrekare büyüklüğündeki dev arazisi nedeniyle boşaltılarak TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'nin bu araziyi gelir paylaşımı yöntemiyle ihale etmesi bekleniyor.21 Aralık protokolü uyarıncaZincirlikuyu'da Zorlu Center ile Garanti Bankası Genel Müdürlüğü arasındaki dev arazide konumlanan askeri lojmanlardan ayrılanların ise TOKİ'nin Balmumcu'daki askeri Dikimevi'nin bulunduğu arazideki yeni binalara taşınacağı açıklandı. Sözcü Gazetesi'nden İsmail Şahin'in haberine göre, 21 Aralık2006 yılındaki Milli Savunma Bakanlığı protokolü uyarınca MSB'ye tahsisli arazilerin kıymet takdir bedeli oranında TOKİ'ye devri karşılığında ihtiyaç duyulan yerlere lojman yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.Paha biçilmez araziMER­KEZ İş Ala­nı (Mİ­A) ko­nu­mun­da­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si­’n­de­ki ar­sa­la­rın fi­yat­la­rı 20 bin do­la­ra ka­dar çık­mış du­rum­da. 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da fab­ri­ka­la­rın ka­pa­nıp, şeh­rin uzak nok­ta­la­rı­na ta­şın­ma­sıy­la de­ğiş­me­ye baş­la­yan İstanbul’daki Bü­yük­de­re Cad­de­si üze­rin­de­ki gök­de­len­ler­de Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin ve ban­ka­la­rı­nın ge­nel mü­dür­lük bi­na­la­rı yer alı­yor. TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ara­zi için ise önü­müz­de­ki yıl ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı mo­de­li ile iha­le­ye ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. İha­le, “Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Sa­tış, De­vir, İn­ti­kal, Ki­ra­ya ver­me, Tram­pa, Sı­nır­lı Ay­ni Hak Te­si­si ve Ar­sa Sa­tı­şı Kar­şı­lı­ğı Ge­lir Pay­la­şı­mı İha­le Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da açık ya­pı­la­cak.TO...