Toki erzincan yoğurtlu mahallesi

Toki erzincan yoğurtlu mahallesi

TOKİ, Erzincan Merkez Yoğurtlu Mahallesi’ne toplam 586 konut, 3 büfe, 1 camii ve ticaret binası inşa edecek.

Toki erzincan yoğurtlu mahallesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Erzincan’ın Yoğurtlu Mahallesi’ne 586 konut yapacak. TOKİ Erzincan Merkez ilçesi Yoğurtlu Mahallesi 586 adet konut, 3 adet büfe, 1’er adet camii ve ticaret binası inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 24 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ Erzincan ihalesine katılım şartlarını aşağıda görebilirsiniz: 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şar...