Toki hasankeyf konutları

Toki hasankeyf konutları

Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi ilçe Hasankeyf’e TOKİ tarafından 60 konut inşa edilecek

Toki hasankeyf konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Batman’ın Hasankeyf ilçesine toplam 60 konut inşa edecek. Yapım çalışmalarının başlamasını takiben 520 gün içerisinde tamamlanacak TOKİ Hasankeyf Konutları’nın ihalesi 14 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza'da gerçekleştirilecek.Yalnızca yerli isteklilerin katılabileceği ihaleye katılım şartları ve istenen belgeler ise şöyle;*Mevzuatı gereği kayıtli olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da fesnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.*Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,*Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.*Ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Arkak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.*Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odasVticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden: sonra düzenleniri ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerini taşıması gereken kriterler:*Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bul...