Toki kuzey ankara kent girişi ihalesi

Toki kuzey ankara kent girişi ihalesi

TOKİ Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap projesinin ihalesi 25 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toki kuzey ankara kent girişi ihalesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek TOKİ Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap projesi için ihaleye çıkılıyor. TOKİ Kuzey Ankara Kent Girişi ihalesi 25 Ocak 2016 tarihinde, saat 14.30’da yapılacak. Proje kapsamında toplam 314 konut ve 1 cami inşa edilecek. TOKİ Kuzey Ankara Kent Girişi inşaatı ne zaman başlayacak? Projenin inşaatına ihaleden sonra sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanacak. İnşaatın bitirilme süresi ise 550 gün olacak. TOKİ Kuzey Ankara Kent Girişi ihalesine katılacaklardan istenen belgeler ise şöyle: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel k...