Toki üsküdar 2015

Toki üsküdar 2015

TOKİ İstanbul Üsküdar’da 173 adet konut inşa edecek. TOKİ Üsküdar ihalesi 15 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toki üsküdar 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 173 adet konut ve 8 dükkan hayata geçirecek. TOKİ Üsküdar 173 adet konut, 8 adet konut altı dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi ise 15 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Konutlar işe başladıktan sonra 500 gün içerisinde tamamlanacak. TOKİ Üsküdar ihalesine katılım şartları şöyle: 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü...