Üsküdar belediyesi satılık arsa

Üsküdar belediyesi satılık arsa

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait olan 2 adet arsa 1 Haziran 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satışa çıkıyor

Üsküdar belediyesi satılık arsa

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait olan 2 adet arsa 1 Haziran 2017 tarihinde kapalı teklif usulü ile satışa çıkıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi 1 Haziran 2017 tarihinde saat 10:30 - 11:00'de Üsküdar Belediye Encümen Salonunda, Üsküdar Belediye Encümenince yapılacak. Satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500 TL karşılığında satın alınabilir.  İhaleye katılabilme şartları a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu, b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir, c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır, d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi, e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için), g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için), h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili ...