Yalova çiftlikköy belediyesi satılık arsa ihalesi

Yalova çiftlikköy belediyesi satılık arsa ihalesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan arsalarını satışa çıkarıyor

Yalova çiftlikköy belediyesi satılık arsa ihalesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan arsalarını satışa çıkarıyor.  Söz konusu arsaların tamamı konut alanlı görünüyor. 20 milyon 630 bin 395 TL istenen satılık arsaların ihalesi 21 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00 ile 15:00 arasında 15 dakika arayla, Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.  Çiftlikköy Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar: a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak) b) Kanuni ikametgâh göstermesi, c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi) d) Noter tasdikli imza beyannamesi, B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar: a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,  b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.  b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi...