Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan 1 adet arsayı kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıyor

Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan 1 adet arsayı kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi 22 Mart 2017 tarihinde saat 14:20'de Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No:1 10 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonunda gerçekleşecek.  İhaleye katılabilme şartları A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar: a) Nüfus cüzdan fotokopisi ( TC Kimlik No olacak) b) Kanuni ikametgâh göstermesi, e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi) d) Noter tasdikli imza beyannamesi, B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar: a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı, b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. D - Ortak girişini olması halinde aranacak şartlar: a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi veril...