Hisseli tapu

Hisseli Tapu; herhangi bir taşınmaz mal sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi belgeye denir

Hisseli tapu

Hisseli Tapu; herhangi bir taşınmaz mal sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi belgeye denir. Bu tapularda taşınmaz mal üzerinde hangi bölgesinin hangi hissedara ait olduğu belirtilmez. Hisseli tapularda satış biri hissesini satmak istediğinde izalei şüyu davası açar. Bu dava da hissesini satmak isteyen hissedarın açmış olduğu davadır. Dava açılırken tüm hissedarlara haber ve bilgi vermek zorundadır.

Hisseli Tapu, bir taşınmazda birden fazla mülkiyetin var olması halini tanımlamaktadır. Genellikle hukukumuzda kişiler iradeleriyle taşınmazı birden fazla kişi satın alabilir birden fazla satın alım olduğu takdirde de bu taşınmaz hisseli tapu haline çevrilir, herkesin belli bir hissesi ve belli bir yüzdesi vardır. Yine miras hukukundaki bir kişinin vefatı halinde mirasçılarının o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline getirilmiştir. Hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken nokta kişiler hisselerini satmak istedikleri takdirde öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmesi gerekmektedir. Buna 'Şufa ön alıma hakkı' diyoruz. Yine eğer bu satış iradi olarak gerçekleşmezse ve taraflar satışa önem vermedikleri takdirde ortaklığın giderilmesi suretiyle hisseli tapu bağımsız bir mülkiyet haline çevrilmekte ve ortaklık sona erdire bilmektedir.

Hisseli tapu iki şekilde olabilir:
Elbirliği mülkiyeti söz konusu ise; ortakların belli paylara ayrılmış hissesi söz konusu değildir.(Örneğin; miras ile intikal eden gayrimenkullerin mülkiyeti paylı mülkiyet haline getirilmediyse; mirasçıların her birinin ayrılmış hisseleri yoktur, gayrimenkule hepsi birden ortak olarak maliktir.

Paylı mülkiyet söz konusu ise; gayrimenkul belli paylara ayrılmıştır ve her malik kişinin payı oransal olarak belirlenmiştir. Malikler gayrimenkule paydaş olarak, payları oranında maliktir.

Hisseli satışlarda İmar Kanunu tarafından getirilen kısıtlamalar
İmar Planı bulunmayan alanlarda,
Her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayırarak,
özel parselasyon planlarına dayalı olarak hisseli satışlar yasaklanmıştır.
Aynı şekilde satış vaadi sözleşmeleri de yapılamaz.
Hisseli satışa getirilen kısıtlamanın istisnaları
-Vesaret yolu ile intikal eden
-İmar uygulaması nedeniyle şuyulandırma
-Daha evvel satılmış hisselerin bölünmeden aynen devri
Kat mülkiyet kanunu uygulamaları
Cebri satış yoluyla yapılan hisselendirme
Mahkeme ilamına dayanarak ilam gereği hisse verme

Hisseli tapu alırken neye dikkat edilmeli?
Hisseli satışlarda tapu üzerinde hissesi olan tüm hissedarların satış günü orada bulunması gerekir. Gelemeyecek olan hissedarlar diğer hissedarlara veya bir vekile vekaletname vermek zorundadır. Hissedarlardan biri dahi satış işlemini onaylamazsa, tapu iptal davası açabilir.